Quas molestias excepturi

Quas molestias excepturi

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum...

Quas molestias excepturi
Impedit quo minus id

Impedit quo minus id

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum...

Impedit quo minus id
Voluptates repudiandae kon

Voluptates repudiandae kon

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum...

Voluptates repudiandae kon
Mauris euismod rhoncus tortor

Mauris euismod rhoncus tortor

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum...

Mauris euismod rhoncus tortor

Minggu, 18 Desember 2011

      1. Sejarah Imam Nawawi

      Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.
An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilmi-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami’ Al-Umawiy. Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: “Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.
Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:
·      Dalam bidang hadits: Arba’in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.
·      Dalam bidang fiqih: Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu’.
·      Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma’ wal Lughat.
·      Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.
2. sejarah Imam Muslim


Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz Al Qusyairi An Naisaburi. Al Qusyairi di sini merupakan nisbah terhadap nasab (silsilah keturunan) dan An Naisaburi merupakan nisbah terhadap tempat kelahiran beliau, yaitu kota Naisabur, bagian dari Persia yang sekarang manjadi bagian dari negara Rusia. Tentang Al Qusyairi, seorang pakar sejarah,  ‘Izzuddin Ibnu Atsir, dalam kitab Al Lubab Fi Tahzibil Ansab (37/3) berkata: “Al Qusyairi adalah nisbah terhadap keturunan Qusyair bin Ka’ab bin Rabi’ah bin ‘Amir bin Sha’sha’ah, yang merupakan sebuah kabilah besar. Banyak para ulama yang menisbahkan diri padanya”.
Imam Muslim tumbuh sebagai remaja yang giat belajar agama. Bahkan saat usianya masih sangat muda beliau sudah menekuni ilmu hadits. Dalam kitab Siyar ‘Alamin Nubala (558/12), pakar hadits dan sejarah, Adz Dzahabi, menuturkan bahwa Imam Muslim mulai belajar hadits sejak tahun 218 H. Berarti usia beliau ketika itu adalah 12 tahun. Beliau melanglang buana ke beberapa Negara dalam rangka menuntut ilmu hadits dari mulai Irak, kemudian ke Hijaz, Syam, Mesir dan negara lainnya. Dalam Tahdzibut Tahdzib diceritakan bahwa Imam Muslim paling banyak mendapatkan ilmu tentang hadits dari 10 orang guru yaitu:
 
·           Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau belajar 1540 hadits.
·           Abu Khaitsamah Zuhair bin Harab, beliau belajar 1281 hadits.
·           Muhammad Ibnul Mutsanna yang dijuluki Az Zaman, beliau belajar 772 hadits.
·           Qutaibah bin Sa’id, beliau belajar 668 hadits.
·           Muhammad bin Abdillah bin Numair, beliau belajar 573 hadits.
·           Abu Kuraib Muhammad Ibnul ‘Ila, beliau belajar 556 hadits.
·           Muhammad bin Basyar Al Muqallab yang dijuluki Bundaar, beliau belajar 460 hadits.
·           Muhammad bin Raafi’ An Naisaburi, beliau belajar 362 hadits.
·           Muhammad bin Hatim Al Muqallab yang dijuluki As Samin, beliau belajar 300 hadits.

     ·           ‘Ali bin Hajar As Sa’di, beliau belajar 188 hadits.
Sembilan dari sepuluh nama guru Imam Muslim tersebut, juga merupakan guru Imam Al Bukhari dalam mengambil hadits, karena Muhammad bin Hatim tidak termasuk.
 
 
Karya Tulis Imam Muslim
Imam An Nawawi menceritakan dalam Tahdzibul Asma Wal Lughat bahwa Imam Muslim memiliki banyak karya tulis, diantaranya:
 1. Kitab Shahih Muslim (sudah dicetak)
 2. Kitab Al Musnad Al Kabir ‘Ala Asma Ar Rijal
 3. Kitab Jami’ Al Kabir ‘Ala Al Abwab
 4. 4. Kitab Al ‘Ilal
 5. Kitab Auhamul Muhadditsin
 6. Kitab At Tamyiz (sudah dicetak)
 7. Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin
 8. Kitab Thabaqat At Tabi’in (sudah dicetak)
 9. Kitab Al Muhadramain
Kemudian Adz Dzahabi pun menambahkan dalam Tahdzibut Tahdzib bahwa Imam Muslim juga memiliki karya tulis lain yaitu:
 1. Kitab Al Asma Wal Kuna (sudah dicetak)
 2. Kitab Al Afrad
 3. Kitab Al Aqran
 4. Kitab Sualaat Ahmad bin Hambal
 5. Kitab Hadits ‘Amr bin Syu’aib
 6. Kitab Al Intifa’ bi Uhubis Siba’
 7. Kitab Masyaikh Malik
 8. Kitab Masyaikh Ats Tsauri
 9. Kitab Masyaikh Syu’bah
 10. Kitab Aulad Ash Shahabah
 11. Kitab Afrad Asy Syamiyyin.


3. sejarah Imam Bukhari
 
Beliau bernama Muhammad, putra dari Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi, biasa dipanggil dengan sebutan Abu ‘Abdillah. Beliau dilahirkan pada hari Jum’at setelah shalat Jum’at 13 Syawwal 194 H di Bukhara (Bukarest). Ketika masih kecil, ayahnya yaitu Isma’il sudah meninggal sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu. Ghinjar dan Al-Lalika’i menceritakan bahwa ketika kecil kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim berkata kepadanya, “Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepada-Nya.” Pagi harinya dia dapati penglihatan anaknya telah sembuh.
Abu Mush’ab rahimahullah (di dalam cetakan tertulis Abu Mu’shab, sepertinya ini salah tulis karena dalam kalimat sesudahya ditulis Abu Mush’ab, pent) Ahmad bin Abi Bakr Az Zuhri mengatakan, “Muhammad bin Isma’il (Bukhari) lebih fakih dan lebih mengerti hadits dalam pandangan kami daripada Imam Ahmad bin Hambal.” Salah seorang teman duduknya berkata kepadanya, “Kamu terlalu berlebihan.” Kemudian Abu Mush’ab justru mengatakan, “Seandainya aku bertemu dengan Malik (lebih senior daripada Imam Ahmad, pent) dan aku pandang wajahnya dengan wajah Muhammad bin Isma’il niscaya aku akan mengatakan: Kedua orang ini sama dalam hal hadits dan fiqih.”

4. sejarah Imam Syafi'i

Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-’Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib. Beliau dilahirkan pada tahun 150. Pada tahun itu pula, Abu Hanifah wafat sehingga dikomentari oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. 
Bapak beliau, Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Dia seorang yang tidak berpunya. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu berpindah dan menetap di ‘Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina) dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Syafi’, kakek dari kakek beliau, -yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau (Syafi’i)- menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat shigar (yunior) Nabi. As-Saib, bapak Syafi’, sendiri termasuk sahabat kibar (senior) yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah shollallahu’alaihiwasallam. Dia termasuk dalam barisan tokoh musyrikin Quraysy dalam Perang Badar. Ketika itu dia tertawan lalu menebus sendiri dirinya dan menyatakan masuk Islam. Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadits bersepakat bahwa Imam Syafi’i berasal dari keturunan Arab murni.

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj Ash-habul Hadits, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya, terutama dari kalangan ahli kalam. Beliau berkata, “Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi, maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain.” Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu, beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits.
Terdapat banyak atsar tentang ketidaksukaan beliau kepada Ahli Ilmu Kalam, mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Beliau berkata, “Setiap orang yang berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Alquran dan sunnah, maka ucapannya adalah benar, tetapi jika dari selain keduanya, maka ucapannya hanyalah igauan belaka.” Imam Ahmad berkata, “Bagi Syafi’i jika telah yakin dengan keshahihan sebuah hadits, maka dia akan menyampaikannya. Dan prilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam, dan lebih tertarik kepada fiqih.” Imam Syafi ‘i berkata, “Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya.” Al-Mazani berkata, “Merupakan madzhab Imam Syafi’i membenci kesibukan dalam ilmu kalam. Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam.” Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma, lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Alquran dan Sunnah dan memilih ilmu kalam.

Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya’ hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya menurut Ibnu Zulaq mencapai 200 bagian, sedangkan menurut al-Marwaziy mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqih, adab dan lain-lain. Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Alquran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat.sumber : http://muslim.or.id/
              htttp//google.com/

Posted by Ramadhan

Rabu, 30 November 2011


Langkah-langkah membuat film

sedikit berbagi tugas selanjutnya dalam menempuh ilmu sedulur, sedikit ini pengetahuan langkah dalam pembuatan film.1. IDE
Idealnya, IDE ini harus unik dan original. Tapi, memutuskan untuk menyadur sebuah karya orang lain itu juga termasuk sebuah IDE lho… Untuk mencari IDE, banyak cara yang bisa dilakukan. Melakukan pengamatan terus-menerus, jalan-jalan ke tempat yang aneh dan belum pernah didatangi manusia, nangkring di pohon asem di pinggir jalan sambil mengamati kendaraan yang lalu lalang, atau bahkan duduk santai di suatu plaza atau mall. Melamun sendirian di dalam kamar juga bisa mendatangkan ide, dan yang bisa buat sasaran terakir adalah nongkrong ditempat yang sudah disediakan dirumah (WC) 

2. Sasaran
Setelah mendapatkan IDE, tentukan sasaran dari film yang akan dibuat. Koleksi pribadi? Murid SMU? Komunitas S&M? Para Otaku? Para Blogger? Siapa yang akan menonton film itu nantinya? Itu juga harus ditentukan dengan jelas di awal.

3. Tujuan
IDE dan Sasaran sudah ditetapkan dan sudah disetujui oleh anggota. Yang harus dipastikan selanjutnya adalah tujuan pembuatan film. Ingin menggugah nasionalisme seperti Naga Bonar? Ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum nge-bom? Ingin mendapatkan kepuasan pribadi seperti pembuatan film Passion of the Christ? atau Apa?

4. Pokok Materi
Berikutnya adalah menyusun pokok materi. Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Ungkapan cinta? Sekedar pesan mengingatkan bahaya merokok?

5. Sinopsis
Sinopsis adalah ringkasan yang menggambarkan cerita secara garis besar. Semacam ide awal gitu loh. Dari sinopsis ini, nantinya bisa dikembangkan menjadi cerita yang lebih detil.

6. Treatment
Tahapan ini adalah penggambaran adegan-adegan yang nantinya akan muncul dalam cerita. Tidak mendetil. Contoh treatment itu seperti ini…
Ada seorang perokok yang sedang merokok dengan santainya. Kemudian tiba-tiba dia batuk-batuk dengan hebat dan agak lama. Sebelum beranjak pergi, orang itu membuang rokoknya sembarangan. Tiba-tiba muncul ai dan membakar sekitarnya. dst

7. Naskah
Naskah adalah bentuk mendetil dari cerita. Dilengkapi dengan berbagai penjelasan yang mendukung cerita (seting environment, background music, ekspresi, semuanya…).

8. Pengkajian
Pengkajian disini, adalah yang dilakukan oleh seorang ahli isi (content) atau ahli media. Yang dikaji, adalah apakah naskahnya sudah sesuai dengan tujuan semula? Dan hal-hal yang mirip seperti itu.

9. Produksi Prototipe
Proses ini dibagi jadi 3 sub-tahap, yaitu pra-produksi (penjabaran naskah, casting pemain, pengumpulan perlengkapan, penentuan dan pembuatan set, penentuan shot yang baik, pembuatan story board, pembuatan rancangan anggaran, serta penyusunan kerabat kerja), produksi (pengambilan gambar sesuai dengan naskah dan improvisasi sutradara), purna-produksi (intinya adalah editing).

10. Uji coba
Uji coba ini dilakukan dengan memutar prototipe di hadapan sekelompok kecil orang. Kalau produsen film besar, biasanya melakukan ini di hadapan para kritikus. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon dari calon audiens.

11. Revisi
Setelah ada respon, maka dilakukan perubahan jika diperlukan. Karena itu lah, banyak film yang memiliki deleted scenes. Itu diakibatkan proses uji coba dan revisi ini.

12. Preview
Preview itu adalah pemutaran perdana, di hadapan para ahli isi, ahli media, sutradara, produser, penulis naskah, editor, dan semua kru yang terlibat dalam produksi. Tujuan dari preview ini adalah untuk memastikan apakah semuanya berjalan lancar sesuai rencana atau ada penyimpangan. Bisa dikatakan, bahwa preview ini adalah proses pemeriksaan terakhir sebelum sebuah film diluncurkan secara resmi.

13. Pembuatan Bahan Penyerta
Bahan Penyerta itu adalah poster iklan, trailer, teaser, buku manual (jika film yang dibuat adalah sebuah film tutorial), dan lain sebagainya yang mungkin dibutuhkan untuk mensukseskan film ini.

14. Penggandaan
Tahap terakhir adalah penggandaan untuk arsip dan untuk didistribusikan oleh para Joni (ini terjadi pada jaman dulu kala, waktu format film digital masih ada di angan-angan).
Nah, demikian lah proses produksi sebuah film. Dari awal sampai akhir, siap untuk didistribusikan. Jadi, apa lagi yang ditunggu? Mari kita produksi film-film berkualitas agar tidak dikatakan bahwa sineas Indonesia telah kehilangan kreatifitas dan tidak bisa memproduksi karya orisinil lagi. SEMANGAT!!!

lanjutkan perfilman indonesia...

http://ampundumeh.blogspot.com/

Posted by Ramadhan

Senin, 31 Oktober 2011

cerita sedikit sedulur tepatnya hari sabtu tanggalnya gue lupa (hehehe), tepat dimana semua mahasiswa libur dan kayaknya masih pada tidur semuanya.
tepat jam 8 pagi ada sms berdering masuk membangunkan mimpi yang aku rangkai, ah benere malas banget deh mau bangun setelah malam nya bergadang di depan lepi. pertama sms yang membangunin agar aku bangun karena sudah siang(heheheheeh) kedua bangunin aku tentang ada workshop di kampus akhirnya deh aku bangun dan bergegas mandi dan berangkat deh  karena acaranya dimulai pukul 09.00 wib.
setelah seharian mengikuti acara dari workshop di kampus akhirnya sedikit ni sedulur ada profil dari UIN SUKA maklum baaru pemula dan sedang belajar jadinya agak jelek siiiiihhhh.... :D

#catatan harian seorang pemula
berusaha membuat sebuah profil daru uin sunan kalijaga dan membuat kampus ini semakin maju...

next
Posted by Ramadhan

Jumat, 12 Agustus 2011


Asslamu’alaikum wr wb.

Porno grafi menghancurkan Umat, mengundang bencana

Porno grafi di Negri ini makin hari makin marak. Hal itu ditandai dengan maraknya bintang film porno asing yang didatangkan untuk membintangi film nasional. Meski filam yang dibuat bukan ber-gene pornografi, tapi tetap saja para aktris itu diminta melakukan beberapa adegan yang menjual erotisme.

            Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mancemaskan kasus pornografi yang kian marak di masyarakat sehingga menyerukan darurat pornografi. Berbagai pihak pun menyerukan agar pornografi diperangi dan para pelaku ditindak.
Ada alasan mengapa porno grafi harus diperangi:

1. Pornografi Menghancurkan Umat

2. Pornografi menyimpan daya rusak luar biasa terhadap masyarakat, Diantaranya, dampak fisik dan psikis pornografi terhadap anak: 

·         Cara menganalisis, menilai, pemahaman, pengambilan keputusan, makna hubungan dan hati nurani anak akan rusak.
·         Anak mudah depresi, mudah tersinggung, menarik diri, lebih mengarah pada sexs dalam berbahasa dan mengisolasi diri.

Menurut Mark B kastleman, psikolog khusus penanganan bagu korban pornografi:
·         Anak dan ramaja memiliki mental model porno yang bisa di akses kapan saja dan di mana saja
·         Menyebabkan lerusakan otak permanen.
·         Anak yang belum baligh bisa menjadi pecandu pornografi seumur hidup sehingga iman akan rusak.
·         5 bagian otak bisa rusak: orbito frontal, mid frontal, insula hippocampus temporal, nucleus accumbers patumen, cingalute dan cerebellum.

3. Memicu terjadinya perzinaan ddan pemerkosaan.
Menurut data komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2010 telah terjadi 40 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak setelah pelaku menonton video Ariel,

4. Pornografi akan menyuburkan sexs bebas alias perzinaan. Perzinaan beresiko kehamilan diluar nikah. Karena kehamilan itu tidak dikehendaki, maka jalan pintasnya adalah aborsi.menurut data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) ditahun 2010, diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi di Indonesia mencapai  2,4 juta. Parahnya 800ribu di antaranya adalah remaja.

5. Pornografi menyebabkan maraknya penyakit kelamin.
Pornografi memicu makin maraknya sexs bebas dan pelacuran, akibatnya penularan mayoritas melalui pelacuran dan sexs bebas.
Angka penderita penyakit kelamin di Jakarta berjumlah 9060 orang, dengan rincian 5051 orang berjenis kelamin perempuan dan sisnya laki-laki. Dari total tersebut, 3007 diantaranya masih berusia 14 dan 24 tahun.
Sementara penderita HIV/AIDS di Indonesia mencapai 130 ribu orang pada tahun 2010.

6. Pornografi menyuburkan sexs bebas.
6.      Pornografi dan sexs bebas menyebabkan bencana kemanusiaan. Karena selain menyebabkan penyakit fisik, keduanya juga nerusak kehormatan dan nasab manusia.
Rosulullah SAW bersabda dengan arti: “ Tidak ada dosa sesudah syirik kepada Allah yang lebih besar dari dosa orang yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal baginya.” (HR Ibn Abiy Dunya).

7. Pornografi bila dibiarkan akan mengundang datnagnya bencana. Rosullullah SAW mengingatkan yang artinya: “ tidaklah fahisyah perbuatan keji termasuk pornografi, pornoaksi dan zina nampak disuatu kaum hingga mereka melalakukannya terang-terangan kecuali akan menyebar ditengah penyakit Tha’un dan berbagai penyakit yang belum terjadi di generasi-generasi yang sudah berlalu sebelum mereka.” (HR. Ibn Majah, al-bazar, Al-hakim)


Melihat betapa besarnya dampak buruk, bahaya dan bencana yang bisa timbul dari pornografi, sudah sepatutnya umat menendang jauh budaya pornografi ini. Tidak ada kata lain kecuali pornografi harus dibabat habis sampai pada akar-akarnya.
Hanya syariat Islam sajalah yang dapat membabat pornografi dan menyelamatkan masyarakat dari bahayanya, islam dengan tegas memandang pornografi sebagai kemungkaran yang harus dilenyapkan...!!!sukron and wassalamu'alaikum wr wb
jangan lupa kasih tanggapan ya semoga bemanfaat...


ampundumeh.blogspot.com
Posted by Ramadhan

Selasa, 09 Agustus 2011

Assalamu'alaikum wr wb

Rosulullah bersabda yang Artinya: "Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah, selain daripada "berdoa" kepada-Nya, sedangkan kita dalam keadaan lapang." (HR. Al-Hâkim),Artinya: "Doa itu senjata orang yang beriman, tiang tonggak agama, sinar cahaya langit dan bumi."

Al-Ghazali berkata bahwa faedah doa itu walaupun tidak dapat menolak qadha Tuhan, adalah melahirkan khudhû' dan hajat kepada Allah. Selain itu berdoa juga dapat menjadi sebab tertolaknya bencana, sebagai perisai, menjadi sebab untuk menangkis senjata dan sebagai air menjadi sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan dari bumi.

Adapun faedah (manfaat) bagi orang-orang yang berdoa adalah sebagai berikut
 1. Menghadapkan muka kepada Allah dengan tadlarru'.
 2. Mengajukan permohonan kepada Allah yang memiliki perbendaharaan yang tidak akan habis-habisnya
 3. Memperoleh naungan rahmat Allah.
 4. Menunaikan kewajiban ta'at dan menjauhkan maksiat.
 5. Membendaharakan sesuatu yang diperlukan untuk masa susah dan sempit.
 6. Memperoleh kesukaan Allah.
 7. Memperoleh hasil yang pasti. Karena tiap-tiap doa itu dipelihara dengan baik di sisi Allah. Maka adakalanya permohonan itu dipenuhi dengan cepat dan adakalanya dibendaharakan untuk hari akhir.
 8. Melindungi diri dari bala bencana.
 9. Menolak bencana atau meringankan tekanannya.
 10. Menjadi perisai guna menolak bala.
 11. Menolak tipu daya musuh, menghilangkan kegundahan dan
 12. Menghasilkan hajat serta memudahkan kesukaran.

Nabi Saw. bersabda: Artinya: "Tuhanlah yang melepaskan kamu dari bencana-bencana yang disebabkan oleh musuh-musuhmu dan Dia pulalah yang mencurahkan rezeki kepada kamu sekalian." (HR. Abû Ya'lâ).

Sumber : www.abatasa.com


 jangan lupa tinggalin pencerahannya ya ... sedikit maupun banyak itu sangat berharga...
http://ampundumeh.blogspot.com/
Posted by Ramadhan

Sample Text

Download


ShoutMix chat widget

Anda berminat buat Buku Tamu seperti ini?
Klik di sini

who visited

Label

Tags:
English French German Spain Italian Dutch

Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Translate Widget by Google
Giusto odio dignissimos Omnis dolor repellendus Olimpedit quo minus

Followers

Cari Blog Ini

Traffick Rank

online gambling insider.ca